BELGE

Sertifika

Fiziko Kimyasal Analizler
Laboratuvar > Diğer Testler

Fiziko Kimyasal Analizler

Fiziko kimyasal, yalın veya karışım halinde bulunan, organik veya inorganik kimyasal sistemleri, fiziksel yöntemler ile inceleyen bir bilim dalıdır. Bir sistemin fiziksel özellikleri ile bileşimi arasındaki ilişkiler incelenerek, bu sistemin bileşenleri arasındaki etkileşimlerin doğası tespit edilmektedir.

Fiziko Kimyasal Analizler

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziko kimyasal analizler, fiziko kimyasal sistemleri araştırmanın güvenilir bir yöntemidir. Bu analizlerin ilkeleri on dokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar uzanır.

Fiziko kimyasal analizlerde, sistemlerin farklı fiziksel özellikleri, genellikle faz geçiş sıcaklıkları ve diğer termal özellikleri (ısıl iletkenlik, ısı kapasitesi ve ısıl genleşme gibi), elektriksel özellikleri (iletkenlik ve dielektrik geçirgenlik gibi) ve optik özellikleri (kırılma indisi ve rotasyon ışığın kutuplanma düzlemi gibi) tespit edilmektedir. Ayrıca, bir sistemde meydana gelen dönüşümlerin oranı, sistemin bileşimi üzerindeki bağımlılığı ve yoğunluk, viskozite ve sertlik değerleri tespit edilmektedr.

Fiziko kimyasal analiz çalışmalarında yaygın olarak X-ışını difraksiyon analizi ve mikroskobik metalografi teknikleri kullanılmaktadır.

Fiziko kimyasal analizler, iki, üç veya daha fazla bileşenden oluşan, örneğin alaşımlar, mineraller, çözeltiler, oksitler, yarı iletkenler, süper iletkenler ve organik bileşikler tarafından oluşturulan sistemleri incelemek için önemli bir yöntemdir.

Örneğin yüzey sularının incelenmesinde dikkate alınan başlıca fiziko kimyasal parametreler, su örneklerinde pH değeri, elektriksel iletkenlik, toplam çözünmüş katı maddeler, toplam askıda katı maddeler, bulanıklık ve sodyum gibi parametrelerdir. Yüksek çözünmüş katı ve sodyum değerleri, suyun içme amacına uygun olmadığını gösterir.

Gelişmiş laboratuvarlarda gerçekleştirilen fiziko kimyasal analizlerde dikkate alınan birkaç standart şunlardır:

  • TSE CEN/TS 16800 Fiziko kimyasal analitik yöntemlerin geçerli kılınması için kılavuz

  • TS 10308 ISO 11464 Toprak kalitesi - Fiziko kimyasal analizler için numunelere uygulanan ön işlemler

  • TS EN ISO 18369-4 Optik - Gözle ilgili - Kontak lensler - Bölüm 4: Kontak lens malzemelerinin fizikokimyasal özellikleri

Kuruluşumuz diğer test hizmetleri kapsamında fiziko kimyasal analiz hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler sayesinde işletmeler, güvenli, hızlı ve kesintisiz bir şekilde, daha etkin, yüksek performanslı ve kaliteli üretim yapmaktadır.
Diğer test hizmetleri kapsamında verilen fiziko kimyasal analiz hizmetleri, bu yönde kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden sadece bir tanesidir. Bunun dışında başka birçok farklı test hizmetleri de verilmektedir.
TEST SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Başvuru alınır, sözleşme ve ardından kuruluşun, hangi ürün, araç ve araçlar için, ne tip bir hizmet talep ettiği tam olarak belirlenir.

TEST SÜRECİ

Test Ortamının Hazırlanması

Gerekli laboratuvar ortamı hazırlanarak mevcut standartlar referansı ile kuruluşun talep ettiği ürün, araç ve araçlar uzmanlarca test edilir, ölçümler yapılır.

TEST SÜRECİ

Raporun Sunulması

Titizlikle tamamlanan test, ölçüm ve analizler sonucunda ulaşılan veriler değerlendirilerek uzman mühendislerce akredite onaylı rapor sunulur.

BAŞVURU YAP

Diğer Testler
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.