BELGE

Sertifika

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Nedir?


Enerji, günümüzde bütün işletmeler için kilit bir ölçüt haline gelmiştir. Enerji tasarrufu yapmak demek, işletme maliyetlerini düşürmek anlamına gelmektedir. Enerji tüketimi, aynı zamanda sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ve doğal kaynaklara daha fazla özen gösterilmesini gerektirmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi

Bunlar sürdürülebilir kalkınmayı zorlamak ve katkıda bulunmak isteyen işletmeler için somut eylemlerdir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulanması ile, enerji yoğun sektörler ve diğer sektörler, enerji kullanımlarında önemli bir iyileşme sağlamakta, enerji tüketimlerini optimize etmekte ve daha fazla yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, kuruluşların enerji verimliliğini arttırmalarına ve bu standardı uygulayarak yatırım geri dönüşü elde etmelerine destek olmak amacı ile tasarlanmış olan ve enerji yönetimi, kullanımı ve tüketimi için en iyi bir çerçeve sunan yönetim sistemidir.
ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi standardı, coğrafi, kültürel veya sosyal koşullardan bağımsız olarak her büyüklükte kuruluşlar için uygulanabilir bir standarttır. Bu standart başka popüler endüstri yönetim sistemi standartları ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu yüzden ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi’ni mevcut diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre etmek mümkündür.

ISO 50001 belgelendirme çalışmalarının birinci adımı ilk değerlendirmedir. Bu adımda kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenmektedir. Belgelendirme çalışmalarının ikinci adımında ise, sistemin kuruluş içindeki etkinliği belirlenmektedir. Bu adımda sistemin işletmede uygulandığı ve çalıştığı doğrulanmaktadır.

Bundan sonra ilk iki aşamada ortaya çıkan bulgular ele alınmakta ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirilmektedir. Bu aşamada belgelendirme için somut adım atılabilir. İşletmenin dosyaları bağımsız ve tarafsız bir belgelendirme kuruluşu tarafından gözden geçirilmekte ve ISO 50001 belgesinin verilmesi, reddedilmesi, sürdürülmesi, yenilenmesi, askıya alınması, geri yüklenmesi, geri çekilmesi veya belgelendirme kapsamının genişletilmesi veya azaltılması yönünde karar verilmektedir.

Düzenlenen belgenin geçerlilik süresi üç yıldır. Ancak zaman içinde uyum sağlamak için işletme her yıl zorunlu denetimlere tabi tutulur. Üç yılın sonunda, yeniden değerlendirme çalışmalarının yapılması ve yeniden belgenin düzenlenmesi gerekmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


İşletmeler ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uyguladıkları takdirde başlıca şu tür faydaları elde etmektedir:

 • Elde edilecek enerji tasarrufu ilk bir yıl içinde yüzde 10 oranında artmaktadır

 • İşletmenin sera gazı emisyonları ve karbon ayakizi değerleri düşmektedir

 • İşletme dünya genelinde tanınan uluslararası bir standarda kavuşmuş olmaktadır

 • İşletme, bugün ve gelecekteki gönüllü veya zorunlu enerji verimliliği hedeflerine daha kolay ulaşmaktadır

 • İşletme, müşteriler ve paydaşlar arasında kurumsal imaj ve güvenilirlik elde etmektedir

 • Sistem tasarımından yürütme ve bakım çalışmalarına kadar işletme içinde karar verme süreçleri hazır olmaktadır

 • İşletme içinde tüm çalışanlarda enerji bilinci artmaktadır

 • İşletmenin operasyonel verimliliği yükselmektedir

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi Neden Önemli?


İyi yapılandırılmış ve doğru yönetilen bir ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, işletmenin tüm faaliyetleri içinde enerji kullanım yaklaşımının doğru bir şekilde dikkate alınmasını sağlamaktadır. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), bu amaçla 2011 yılında ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi standardını tasarlamış ve yayınlamıştır. Bu standart işletmelerin genel olarak bir enerji yönetim sistemi kurmaları ve işletmeleri için gerekli çerçeveyi sunmaktadır.

Bugün kullanılan enerji kaynakları ağırlıklı olarak yenilenemeyen kaynaklardır ve rezervler gittikçe azalmaktadır. Bir yandan da enerji maliyetleri yükselmektedir. Enerji tüketimini azaltmak, sadece maliyetleri düşürmekle kalmamakta,aynı zamanda doğal çevrenin korunmasına da hizmet etmektedir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi, diğer ISO yönetim sistemlerinde olduğu gibi planla, uygula, kontrol et ve önlem al döngüsünü temel almaktadır. Daha önemlisi mevcut diğer yönetim sistemleri ile kolayca entegre olabilmektedir. Enerji kaynaklarının verimli kullanılması ve enerji tasarrufu günümüzde o derece önemlidir ki resmi kuruluşlar, işletmeler tarafından uygulanan projeleri desteklemektedir.

ISO 50001 standardı 2018 yılında revize edilmiştir ve bugün yürürlükte olan sürümü ISO 50001:2018 sürümüdür. Ülkemizde bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 50001 Enerji yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım için kılavuz.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi’nin uygulanması, işletmelerde enerji tüketiminin sistematik olarak takip edilmesini, iyileştirme alanlarının tespit edilmesini ve gerekli durumlarda harekete geçilmesini ve enerji performansının arttırılmasını sağlamaktadır. ISO 50001 belgesi, işletmelerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini düşürme taahhüdünü ifade etmektedir.

Bugün bütün işletmeler hangi sektörde olursa olsun, tüm faaliyetlerinde enerji verimliliğini göz önünde bulundurmak, işletme içinde enerji bilincini kurumsal kültüre dönüştürmek ve sürdürülebilir bir sistem oluşturmak zorundadır.

Sonuç


Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen çeşitli yönetim sistemleri, işletmelerde kalite, çevre ve güvenlik alanlarında sürekli iyileştirme sağlamaktadır. Bu yaklaşım ISO 50001 standardı ile şimdi enerji kullanımını iyileştirmek için uygulanmaktadır.

ISO 50001 standardı, özellikle şu kuruluşlar için gerekli olan enerji yönetimi için tasarlanmış küresel bir standarttır:
 • Enerji verimliliğini artırmak için somut hedeflerle bir enerji politikası oluşturmak isteyen işletmeler

 • Enerji kullanımlarının temelini belirlemek, kritik alanları belirlemek ve enerji kullanımı üzerindeki etkili unsurları anlamak isteyen işletmeler

 • Yatırımların ve iyileştirmelerin planlanmasında görünürlük sağlayarak periyodik bir enerji kullanımı tahminini sürdürmek isteyen işletmeler

 • Tüm ekipman, hammadde veya hizmetlerin tasarım ve tedarik karar sürecinde enerji tüketimini göz önünde bulundurmak isteyen işletmeler

Bu arada ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardı, çevreye olan etkileri yönetmek için gerekenler arasında, doğal kaynakların kullanımı ve çevresel etkilerin bir parçası olarak enerjiyi ele almaktadır. Bu nedenle ISO 14001 standardı ile IS 50001 standardının ortak noktası çevresel etkileri azaltmaktır. Ancak her iki sistemin farklı hedefleri, yöntemleri, gereksinimleri ve faydaları bulunmaktadır. ISO 50001 standardı esas olarak finansal tasarruflar sağlayan unsurlara ve tüketimin optimize edilmesine odaklanmıştır. Bir kuruluş, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamadan ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi uygulayabilir ve belgesini alabilir.

ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi standardı, enerji tedarik ve kullanımının tüm yönleri dahil olmak üzere, ticari tesisler, endüstriyel tesisler ve enerjiyi yönetmek için tüm özel ve resmi kuruluşlar için kanıtlanmış bir çerçeve sunmaktadır. Bu sistem, enerji maliyetlerini ve sera gazı emisyonlarını büyük ölçüde düşürmekte ve kuruluşlara enerji stratejilerini belirlemek, uygulamak ve bunu sürdürmek için bir disiplin oluşturmaktadır.

Günümüzde üretici firmalar, hizmet şirketleri, kamu kuruluşları ve hemen herkes, maliyetleri ve karbon emisyonlarını azaltmak için ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi kurmaktadır. Bugün dünya genelinde 25 binden fazla kuruluş ISO 50001 belgesine sahiptir. Bu rakamın giderek büyümesi ve daha fazla kuruluşun ISO 50001 standardını kurumsal sürdürülebilirlik stratejilerine ve tedarikçi gereksinimlerine entegre etmesi beklenmektedir.

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 50001 Enerji Yönetimi Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Sistem Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.