BELGE

Sertifika

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Belgelendirme > Sistem Belgelendirme

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Nedir?


Hangi sektörde faaliyet gösteriyor olursa olsun işletmeler bugün, çevre problemleri yüzünden birçok maliyete katlanmak zorudadır. Oysa atıkların imha edilmesi için yapılan harcamalar kısılabilir. Elektrik, gaz, yakıt ve su giderlerinden tasarruf edilebilir. Ambalaj, kağıt ve fotokopi çekimleri azaltılabilir ya da yeniden kullanılabilir. Farkına varılmadan çiğnenen çevreye yönelik yasal düzenlemelere uyum sağlanabilir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

Bunların yapılması için işletmede ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin kurulması ve yönetilmesi gerekmektedir. Ancak bu yoldan işletmede çevre konusunda farkındalık yaratılabilir ve çalışanlarda çevre bilinci yerleştirilebilir. Aynı zamanda işletmenin karbon ayakizinden endişe duyması sağlanabilir.

Bugün iklim değişikliklerinin yaşanmaya başlaması ve ekolojik dengenin bozulmakta olması, yerkürenin geleceği üzerindeki endişeleri arttırmaktadır. Bu nedenle gittikçe daha fazla işletme, ISO 14001 standardı uygulamaktadır. Bu işletmeler aynı zamanda müşterilerine, tedarikçi firmalara ve üçüncü taraflara, bu yöndeki çabalarını kanıtlamak amacı ile ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi talep etmektedir.

Bugün sadece ana firmalar değil, tedarikçi firmalar da ISO 14001 belgesini, sadece bir belge olarak değil, bir ihtiyaç olarak görmektedir. Bir işletmenin ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi alması, işletme yönetiminin faaliyetlerini iyi planlanmış ve kabul edilebilir bir çerçevede geliştirmek için çok çalıştığı güvencesini vermektedir. Bu çabalar aynı zamanda yukarıda değinildiği gibi işletmelerin maliyet giderlerini düşürmekte ve tasarruf etmelerine neden olmaktadır. Bu ise piyasada ciddi bir rekabet avantajı anlamına gelmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletme faaliyetlerinin, çevre üzerinde önemli etkilerini kontrol etmeye yönelik sistematik ve süreç odaklı bir kalite yönetim sistemidir. Bu sistem, işletme sahiplerinin ve yöneticilerin yasal ve düzenleyici sorumluluklar dahil olmak üzere çevresel sorumlulukların daha fazla farkına varmalarına, riskleri doğru yönetmelerine ve gerekli kontrol mekanizmaları kurmalarına imkan sağlamaktadır.

ISO 14001 standardı, herhangi bir sektörde ve herhangi bir boyutta bütün işletmelere, ulusal ve uluslararası ölçekte devam eden çevre problemlerine bağlılıklarını göstermek amacı ile uygulanabilir. Daha spesifik olarak bu standart, atık ve karbon ayakizi değerlerini önemli ölçüde düşürmeye ve işletmelerin çevresel sorumluluklarını azaltmaya destek olmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi İşletmelere Ne Fayda Sağlar?


ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olmak işletmelerin kendisine, müşterilerine ve çalışanlarına çevresel yükümlülüklerin farkında olduğunu ve çevresel etkileri düşürmek için çaba gösterdiğini kanıtlamaktadır.

Bu çerçevede olmak üzere işletmeler, maliyetlerini düşürmekte, vergi ve sigorta giderlerini azaltmakta, birçok noktada yeniden kullanım ve geri dönüşüm yaklaşımı sergilemektedir. Bu şekilde potansiyel müşterilere, çevreci şirket imajı verilmekte ve yeşil kimlik bilgileri geliştirilmektedir. Bu sistem sayesinde işletmeler faaliyetlerin çevre üzerindeki etkilerini azaltmaktadır.

Özellikle çevre performansına aktif olarak ilgi duyan müşterilere, aynı görüş doğrultusunda faaliyet gösteren bir şirket ile çalıştıkları konusunda güvence verilmiş olmaktadır. Müşteriler, bu belge ile, işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluğunu yerine getirdiklerine ve ileriye dönük ve çevreye duyarlı bir organizasyon yapısına sahip olduklarına inanmaktadır.

İşletme içinde bu sayede çevreye duyarlı çalışanların motivasyonu yükselmekte ve çalışanlar arasında çevre bilinci artmaktadır. Çevresel riskler aktif olarak düşürülmekte ve hem çalışanlar hem de yerel çevre içinde çevre probemleri önlenmiş olmaktadır.

Çevresel sorumluluk gösteren ve ISO 14001 Belgesi alan işletmeler, bu belgeye sahip olmayan işletmelere göre önemli bir ticari avantaj elde etmektedir. Çevresel sorumluluk konusunda hem basın sektörü hem de resmi kuruluşlar tarafından arka arkaya yayınlar yapılmakta ve yasal düzenlemeler çıkarılmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve politikasına sahip olan işletmeler, çevreye duyarlı olduklarını ve sorumluluklarını ciddiye aldıklarını ispatlamış olmaktadır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Neden Önemli?


Günümüzde çevresel problemlerin başlıca kaynaklarından biri plastiklerdir. Bu nedenle örneğin plastik işletmeleri plastiğin çevresel etkilerine yakından bakmakta ve atıkları azaltma imkanları araştırmaktadır. Bu noktada atık arıtma ve geri dönüşüm süreçleri tasarlamaktadır.

ISO 14001 standardı, daha iyi yakıt fiyatları pazarlığı, boşta olan makina ve bilgisayarların kapatılması, veya taşıma filosunun daha verimli bir şekilde çalıştırılmasını içeren en iyi uygulamaları içermektedir. Bu uygulamalar işletmelere aynı zamanda önemli maliyet avantajları da getirmektedir. Bir kısım işletmeler bu sayede atık imha maliyetlerini doğrudan kara bile dönüştürebilmektedir.

ISO 14001 standardının sağladığı rekabet avantajı burada tartışılmaz bile. Nispeten küçük işletmeler bile sürekli ve sürdürülebilir bir büyüme trendi gösterebilmektedir. Bu standardı değerli bir pazarlama aracı olarak kullanan birçok işletme, bu yaklaşımlarını bir fırsata dönüştürmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi işletmelerde tek başına, bağımsız olarak kurulabileceği gibi, mevcut ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile de kolayca entegre edilebilir.

Kısaca doğal çevrenin korunmasına duyulan ihtiyacın artması ile birlikte, resmi kuruluşlar ve işletmeler, çevresel ayak izlerini en aza indirmek ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek için artan baskı altındadır. Çevresel etkileri olan faaliyetleri tanımlamak, yönetmek ve bunları kontrol altına almak için işletmelere yardımcı olmak amacı ile ISO 14001 standardı geliştirilmiştir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından tasarlanan bu standart en son 2015 yılında güncellenmiştir. Bu nedenle bugün geçerli olan sürümü ISO 14001:2015 sürümüdür.

Bu standart Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri - Şartlar ve kullanım kılavuzu.

Sonuç


Son zamanlarda yapılan bir araştırma sonuçlarına göre işletme sahiplerinin yüzde 28’i, bir işletmenin çevre bildiriminin doğru olup olmadığının nasıl belirleneceğinden emin olmadıklarını ifade etmiştir. Oysa işletmeler müşterilerin, işletmenin çevre bildirimlerinin güvenilir olduğundan ve düzenli denetlendiğinden emin olmalarını sağlamak için ISO 14001 Belgesi almak zorundadır. Bir önceki yıl bu belgeyi alan işletmelerin sayısında yüzde 12 bir artış kaydedilmiştir.

ISO 14001 standardının uygulanması ile birçok işletme, çevre ile etkileşime girme şeklini değiştirmektedir. Örneğin, atıklarını azaltmakta, daha az enerji kullanmakta, yenilenebilir kaynaklar kullanmaya yönelmekte, olası risklerden uzak durmakta, çevresel kirlenmeye engel olmakta, yasal yükümlülüklerini yerine getirmekte ve ürün yaşam döngüsünü dikkate alarak tasarım geliştirmektedir.

İşletmeler daha temiz ve daha yeşil faaliyetler göstererek, paydaşların güvenini güçlendirilmekte, daha fazla rekabet avantajı elde etmekte ve daha güvenli ve uzun vadeli sürdürülebilirlik kazanmaktadır.

ISO 14001 standardı, yaygın olarak kullanılan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi gibi diğer yönetim sistemleri ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır.

Bu standardı tamamlayıcı nitelikte olan diğer standartlar şunlardır:

  • TS EN ISO 14004 Çevre yönetim sistemleri - Uygulama için genel kılavuz

  • TS EN ISO 14006 Çevre yönetim sistemleri - Ekotasarım ile ilgili kılavuz

  • TS EN ISO 14031 Çevre yönetimi - Çevre performans değerlendirilmesi - Kılavuz

Kuruluşumuz, güçlü bir teknolojik altyapı ve eğitimli ve deneyimli uzman bir çalışan kadrosu ile müşterilerine, birçok sistem belgelendirme hizmetleri arasında, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirme hizmetleri de vermektedir.
Kuruluşumuz, bu belgelendirme hizmetlerini verirken, yerli ve yabancı kuruluşlar tarafından yayınlanan standartlara, dünyanın her yerinde kabul gören yöntemlere ve yürürlükte olan yasal düzenlemelere uymakta ve kaliteli, hızlı, kusursuz ve güvenilir bir hizmet vermektedir.
BELGELENDİRME SÜRECİ

İlk Değerlendirme

Öncelikle kuruluşun, standardın zorunlu gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığı ve bir sonraki aşamaya geçilip geçilmeyeceği belirlenir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Dokümanların Hazırlanması

Gerekli prosedür ve denetimlerin geliştirilip geliştirilmediği kontrol edilir ve kurumunuzun değerlendirmeye hazırlığı gözden geçirilir.

BELGELENDİRME SÜRECİ

Belgenin Verilmesi

İlk iki aşamada ortaya çıkan bulgular değerlendirilir ve yapılan her türlü düzeltici işlem gözden geçirildikten sonra belge hazırlama işlemine geçilir.

BAŞVURU YAP

Sistem Belgelendirme
Size Ulaşalım

Randevu almak, daha detaylı bilgi edinmek yada değerlendirme talep etmek için formumuzu doldurarak size ulaşmamızı isteyebilirsiniz.

Copyright © 2018 EUROLAB Laboratuvar A.Ş. Her Hakkı Saklıdır.